Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.zdrowa-wrazliwosc.com i jego subdomenach oraz warunki sprzedaży dostępnych w serwisie produktów.

§ 1
Definicje

 1. EwAnn Coaching – właściciel Serwisu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EwAnn Coaching, Bienenweg 12, Tegernheim 93105; adres e-mail: hspjulianna@gmail.com
  Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów. Adresy internetowy Serwisu to www.zdrowa-wrazliwosc.com.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej nabywające Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które Użytkownik może nabyć za pośrednictwem Serwisu, np. e-book, webinar, kurs online.
 4. Usługa – usługa świadczona przez EwAnn Coaching na rzecz Użytkownika na warunkach określonych w Regulaminie, np. szkolenie, w tym także Usługa cyfrowa.
 5. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą na (a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, (b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, (c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
 6. Produkt – Treść cyfrowa lub Usługa, w tym Usługa cyfrowa.
 7. Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu www.zdrowa-wrazliwosc.com oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, EwAnn Coaching ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
 2. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW i odtwarzanie dźwięku, a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
 4. Do korzystania z konkretnych Treści cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być niezbędne posiadanie oprogramowania pozwalającego na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.
 5. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.

§ 3
Korzystanie z Serwisu i Składanie i realizacja zamówień

I Zasady korzystania z Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość zakupu Produktów.
 2. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
 3. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
 4. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie złożonego zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez EwAnn Coaching należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
 6. Umowa dostarczenia wybranej Treści cyfrowej lub świadczenia Usługi zostaje zawarta w chwili otrzymania przez EwAnn Coaching płatności za dany Produkt.
 7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez EwAnn Coaching
 8. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez EwAnn Coaching
 9. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest zalogowanie się do strony z nagraniami.
 10. EwAnn Coaching zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt zgodny z zawartą umową, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
 11. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku niedokonania płatności w terminie 3 dni od dokonania zakupu. Anulowanie zamówienia przez EwAnn Coaching powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu (odmowa zawarcia umowy) bez podania przyczyn. Jeżeli Organizator odmówił przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa, a zgłaszający uczestnictwo dokonał już płatności Organizator zwraca 100% uregulowanej należności.

II Zasady korzystania z zakupionych Produktów

 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, EwAnn Coaching może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 5. Zarezerwowanie Usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik do Regulaminu.

III Szkolenia

 1. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do zmiany terminów lub programu szkolenia z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie Użytkownik jest informowany indywidualnie drogą mailową.
 2. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby osób. W takim przypadku Użytkownik otrzyma zwrot uiszczonej płatności.

IV Reklamacje i zwroty

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy hspjulianna@gmail.com.
 2. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres EwAnn Coaching, Bienenweg 12, Tegernheim 93105 lub na adres e-mail: hspjulianna@gmail.com.
 3. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
 4. EwAnn Coaching niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Użytkownik jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 8. W razie niezgodności Treści cyfrowych z Umową, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Konsument) może skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o prawach konsumenta.
 9. Konsument może w szczególności żądać doprowadzenia Treści cyfrowych/Usług do ich zgodności z umową.
 10. EwAnn Coaching doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. EwAnn Coaching może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów.
 11. Jeżeli Treści cyfrowe/Usługi są niezgodne z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
  2. EwAnn Coaching nie doprowadził Treści cyfrowych/Usług do zgodności z umową,
  3. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z umową występuje nadal, mimo że EwAnn Coaching próbował doprowadzić je do zgodności z umową,
  4. brak zgodności Treści cyfrowych/Usług z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 9,
  5. z oświadczenia EwAnn Coaching lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych/Usług do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 12. Reklamacje należy zgłaszać drogą pocztową lub elektroniczną na adresy EwAnn Coaching wskazane w Regulaminie. 
 13. Rozpatrzenie reklamacji przez EwAnn Coaching nastąpi w terminie do 14 dni. 
 14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. 
 15. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami rękojmia za wady zostaje wyłączona
 16. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

V Faktury VAT

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. Aby otrzymać fakturę Użytkownik powinien zaznaczyć przy składaniu zamówienia „Chcę otrzymać fakturę” i podać dane do faktury w odpowiednich polach formularza.
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.

VI Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§4
Postanowienia końcowe

I Zmiany Regulaminu

 1. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
 3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

II Wyłączenie odpowiedzialności

 1. EwAnn Coaching nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez niego w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. EwAnn Coaching nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 3. EwAnn Coaching zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od EwAnn Coaching.
 4. Opinie na temat Treści cyfrowych lub Usług, które znajdują się w Serwisie pochodzą od Użytkowników.
 5. EwAnn Coaching nie dopuszcza możliwości automatycznego publikowania opinii w Serwisie. Wszystkie opinie otrzymywane są e-mailowo, przy czym EwAnn Coaching sprawdza czy adres e-mail nadawcy jest faktycznie adresem e-mail wskazanym mu przez Użytkownika.
 6. EwAnn Coaching nie płaci za wystawienie opinii.
 7. EwAnn Coaching sam decyduje, które opinie zostają opublikowane w Serwisie. 
 8. Użytkownicy i osoby, których dane zostały wskazane przy opublikowanej opinii mogą zgłaszać EwAnn Coaching wszelkie błędy, w szczególności w sytuacji, gdy dana osoba w ogóle opinii nie przesłała.
 9. EwAnn Coaching nie ma na celu udzielania porad medycznych ani nie pretenduje do roli ekspertów medycznych. Nie jesteśmy lekarzami, dlatego nie możemy ponieść odpowiedzialności za stan zdrowia czytelników i odbiorców naszej witryny internetowej. Jednakże, jako osoby wysoko wrażliwe, autorki książki oraz osoby zainteresowane tematyką wysoko wrażliwości, korzystamy i inspirujemy się dostępnymi badaniami dotyczącymi kondycji i zdrowia tej grupy ludzi. Wszystkie informacje, które prezentujemy, są subiektywnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami naszego zespołu. Staramy się również dzielić naszymi indywidualnymi doświadczeniami oraz refleksjami, które wynikają z rozmów z Wami, naszymi czytelnikami. Naszym celem jest dostarczanie przystępnej wiedzy, która będzie bliska sercu naszych odbiorców. Jesteśmy wdzięczni za Waszą aktywność i współudział w tworzeniu tej strony, ponieważ to dzięki Waszej pomocy możemy tworzyć treści, które są wartościowe i godne zaufania. Pamiętajcie jednak, że każdy organizm jest inny i reaguje różnie na czynniki zewnętrzne. Dlatego, zachęcamy do konsultacji ze specjalistami w przypadku wszelkich problemów zdrowotnych, aby uzyskać profesjonalną opiekę medyczną. Dziękujemy, że jesteście z nami i wspieracie nas w naszej misji dzielenia się wiedzą na temat osób wysoko wrażliwych, tak by mogli odważnie i ze swoją naturalną lekkością iść przez życie. Tworzymy tę stronę z myślą o Was i dla Was. Dziękujemy za zaufanie i dzielenie się z nami Waszymi historiami i przemyśleniami❤️

III. Inne

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy oraz Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych.
 3. Regulamin w obecnej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [nazwa przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy]

Ja, niżej podpisany, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Treści cyfrowych/ świadczenia następujących Usług: ……………………………………

Data zawarcia umowy: …………………………

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………..

Adres konsumenta: ………………………..

Adres e-mail: ……………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EwAnn Coaching, Bienenweg 12, Tegernheim 93105.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail hspjulianna@gmail.com
 3. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa i w ściśle określonych celach, tj.:
  1. w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej świadczonych Usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych szczególnych kategorii w zakresie nieobjętym art. 9 ust. 2 lit. h) RODO),
  2. w celu dokonania rozliczeń, w tym prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wypełniania obowiązków podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  3. w celach wynikających z uzasadnionych interesów administratora, w szczególności w celach statystycznych, archiwizacyjnych, badania jakości i satysfakcji, marketingu bezpośredniego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  4. w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Okres przechowywania Danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania:
  1. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, będą one przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
  2. w przypadku, gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy, będą one przetwarzane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umowy lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
  3. w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, będą one przetwarzane do czasu istnienia interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  4. w przypadku, gdy dane są przetwarzane są na podstawie zgody, będą one przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa tej zgody.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do:
 6. dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz prawo do sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych;
 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, dostawcy platformy internetowej, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi prawne, usługi doradcze, usługi finansowe, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.